Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

g


gugreo (hmo...)gravel
gùitrap (bird...)
gùm (chang...)sword
gùng1area; district
gùng2home locality
gùng3land, beach
gùng (con...)tribe
gùng (enh...)1other than
gùng (enh...)2outside
gùng ta gòihighlands
gùpcover (to...)
gùp ganapcover, put lid on
gùp tinclose tightly
gùt 'bàt đacsuppress - (...the truth)
gwacto hook; (verb)
gwiang1circle
gwiang2ring