Hrê - English


j


jêufish-net
JêxuJesus
ji1also, then, only
ji2even; also
jiangbusy
jiang (ŏi...)pregnant
jiang lìq (con ŏi...)illegitimate pregnancy
jìa (jàp...)throughout
jìang1because
jìang2delicious, flavorful, tasty
jìang (taneh...)rich, good (...soil)
jìpsew, stitch
jìq1painful
jìq2sting
jìq blôhsmall pox
jìq cliacstomach ache
jìq gàuheadache
jìq hninhtoothache
jìq làuqvenereal disease; syphilis; gonorrhea
jìq matsore eyes
jìq wenhache
jìq xagrieve; sorrowful; painful
jìudeer (barking...); roebuck
jìu ragianggazelle
joclaw