Hrê - English


j


jo (lam...)on foot ; by foot
joiskilful
joi (capoch...)eloquent
JonJohn
Jon 1,2,I II III John
JopJob
joqyes, correct
joq 'nàng1surely, indeed
joq 'nàng2true, real
joq ùh?is that so?
1n1hour2hours
2nseason
31prepwhen, at2advwhen3nwhile
jò (thi...)time
jò aih1formerly2At that time
jò dàng aihapproximately then
jò dàng côapproximately this time
jò denhSpring
jò pròSummer
jò rai maqAutumn
jò ralemWinter
jòa (eo...)robe
jòqsour
jòq (diac...)vinegar
Jô-ênJoel