Hrê - English


j


JôdanJordan
jôh1bite (of snake)
jôh2peck
jôiqtread, stamp on
JônaJonah
jôq1calculate
jôq2crumpled
jôq (...'yua)hemorrhage
jôq đôqproblem (math)
jôq jrêillness, infirmity
jôq lah axoangdivision
jôq ta'mòtaddition
jôq yàngmultiplication
jôq yŏc 'nohsubtraction
JôsepJoseph
JôsuêJoshua
jŏideer
jŏngdefraud; fraudulent; dishonest
jrangpost, pillar
jrang (...cayeo)gust (of wind) classifier
jrang (chù tù loaiq)classifier (wind)
jrang 'bùmpillar
jraq1ray, beam
jraq2tread on
jraq jreacswear, curse