Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

j


JopJob
joqyes, correct
jòqsour
jôq1calculate
jôq2crumpled
jôq (...'yua)hemorrhage
jòq (diac...)vinegar
jôq đôqproblem (math)
jôq jrêillness, infirmity
jôq lah axoangdivision
joq 'nàng1surely, indeed
joq 'nàng2true, real
jôq ta'mòtaddition
joq ùh?is that so?
jôq yàngmultiplication
jôq yŏc 'nohsubtraction
JôsepJoseph
JôsuêJoshua
jrangpost, pillar
jrang (...cayeo)gust (of wind) classifier
jrang (chù tù loaiq)classifier (wind)
jrang 'bùmpillar
jràpalight, (to land: of bird, plane)
jraq1ray, beam
jraq2tread on