Hrê - English


j


jù atòng (capoch...)defame; profane language
jù lêdespise; look down on
jùago down, (...stream)
jùac (mùc...)myrrh
jùangbed
jùang baicot (folding...)
jùaqpineapple
jùng Batòhit (with fist)
jùphelp
jùp đòhelp
jùqvpunch
jùq (...lè)attend (...ceremony)
jùq jàmv1oppress2mistreat, maltreat