Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

k


Khê CachìnSeptember
khê cômonth (this...)
khê dìqmoon (dark of...)
khê gawiangmoon (halo around...)
khê hnàplunar eclipse
khê lohmoon (new...)
Khê MòiqJanuary
Khê Mòiq JàtOctober
Khê Mòiq Jàt BaiqDecember
Khê Mòiq Jàt MòiqNovember
Khê PadamMay
khê panongmoon (full...)
Khê PiqMarch
Khê PunApril
Khê RahemAugust
Khê TadràuJune
Khê TapèhJuly
khèapush away
khèa cađacoverthrow
khech trongblock (...road)
khen (ùh...)forbidden
khenh khoangrubbish
khèushoulder blade
khiarice (...crust, bottom of pot)
khìang1carry (several people)