Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

k


khìang2shield
khìndespise
khòalevel (to...)
khoacthroat (bone caught in...)
khoaqlock
khòhshould, ought
khoi1already
khoi2tense (past...marker)
khŏi1burned (...of food)
khŏi2rice (burnt...)
khoi (hi...)then
khoi ca aih,after that
khoi dìq,finished
khoi dùnhold
khoi èhafter that
khoi jah baxŏng (tôiq lôi...)forgiven
khoi xongfinished
khôn khaoqgoodness; tenderly
khôn rabiaqwise
khòngstale
khuarake up; gather
khwài1lessen
khwài2relief
khwài (hèm ùh...)remorseful; regret
khwaq (chìa...)key