Hrê - English


k


khìang2shield
khìndespise
khoacthroat (bone caught in...)
khoaqlock
khoi1already
khoi2tense (past...marker)
khoi (hi...)then
khoi ca aih,after that
khoi dìq,finished
khoi dùnhold
khoi èhafter that
khoi jah baxŏng (tôiq lôi...)forgiven
khoi xongfinished
khòalevel (to...)
khòhshould, ought
khòngstale
khôn khaoqgoodness; tenderly
khôn rabiaqwise
khŏi1burned (...of food)
khŏi2rice (burnt...)
khuarake up; gather
khwaq (chìa...)key
khwài1lessen
khwài2relief
khwài (hèm ùh...)remorseful; regret