Hrê - English


l


penis
lôchexploit
lôiabout, approximately
lôqpeel ; to skin (animal)
lôq ca'nhahpeel ; debark a tree
lŏcstrain (...out)
lŏc đacamel
lŏcđacamel
lŏnswallow
luaq (bai...)silk
LucaLuke
luleoabandoned, helpless
lulepnervous, jumpy
lulirub, polish
turn (a person's...)
lù (tang ...)group - of people
lùa1donkey
lùa2mange
lùa brìwild donkey
lùa canfemale donkey
lùacimmerse, dip, baptize
lùangvolume (measurement)
lùch1blunt, dull
lùch2end
lùibelieve