Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

l


loh2become
loh3cocbhmau vflow
loh4vgo down
loh5vgo out
Loh Enh Diac AicàpExodus
loh hmauwounded
loh nòihfit of anger
lòiBatòbelieve
lôiabout, approximately
lòi (caq...)interest; benefit; advantage
lòiq1Batònorder (in...to)
lòiq2Batòvput, to place; to leave so.
lòiq (i...)v1benefit2prosper
lòiq (ùh i ca ... cleq)adj1empty2useless
lomv1cover2overshadow
lòm (lam...hanang)burial; funeral; mourn
lòm ('nhòq...)not ever...
lŏnswallow
long1can, jar
long2tree
long3wood
lòngdense, numskull
long achìh maiqpen
long achìh nhompencil (color...)
long achìh xrìqpencil