Hrê - English


m


ma1but, which
ma2we (two exclusive)
Ma laiMalay
ma leq?which...?
Ma-la-chiMalachi
Ma-thi-òMatthew
MacwìDevil; Satan
mahãchwhisper
MahaqBut
mahaq; mahãqbut
mahàtasthma
mahẽarough, uneven
mahemblood
mahimBatòblood
mahìsun
mahì bu wìhafternoon (early...)
mahì cadongafternoon
mahì cadòng yamafternoon, (2:00-4:00)
mahì clìhsunset
mahì lohsunrise
mahì mùtsunset
mahì 'ne1high noon
mahì 'ne2noon
mahì 'ne3noon
mahì tôq dêhmid-morning