Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

m


mamàngworm (intestinal...)
ma'meotelltale
mamomeditate
mamùcgrumble; complaint
mamùc mamacgrumble; complaint
mànedge - (of sword)
ma'nahfew; part
manàiqadvnow
manàiq cô ìqawhile ago
manaq (ùh...)have the heart to...
manè (...apui)thank
manehmeasurement
manettrap (a...)
mang1ndoor
mang2ngate
mang3nnight
màng (bòch...)taxes (collect...)
mang (một ...)vstrike, blow (of whip)
mang lìnhsolar eclipse
mangain1people2person
mangai abroqnfarmer
mangai abroq pìt 'maurice farmer
mangai achìh 'mùartist
mangai amòng capoch thai B.P.false prophet
mangai 'bìq yŏc 'noh enh Diacexile