Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

m


mè (pliang...)raindrops
mè ma'nhrùidrizzle, sprinkle
mè pròsummer storm
mè ta jang prang ta'mroqtimely rains - for farmer
mech1enough, sufficient
mech2enough, sufficient
mech3even
mech4unto...; so that; to the extent that..
mech5unto...; to the extent...
mech (...pi)able (not... no longer able)
mech da ìadiscouraged; fed up...!; sick of...
mehthere, (near)
memiron
mèm (loq...)withhold, regret
mènnblanket
mèpbad
mèq 'macbad (very...)
met ranŏngstrangle
1sibling (older...of spouse)
2sibling (younger...of spouse)
American
miangfin - of fish
MicaMicah
mìh1sibling (older...of spouse)
mìh2uncle; aunt (older)