Hrê - English


m


mangai pòq tôiqsinner, transgressor, criminal
mangai RađêRaday
mangai rèn tình sôq 'bac (?)treasurer
mangai SeđangSedang
mangai tah bàucounselor
mangai tìah ca CrichChristians
mangai troq lò jêh mangaimanslayer
mangai ùh i lòi cleqworthless person
Mangai waiq xìnAdvocate
mangai wèq hineqlawyer
mangai wì rùpcaptive
mangai YothaiqIsraeli ; Jew
mangai, ngaiperson
mangosad
manhachew
manhaqwander; roam
manhài1mixed up
manhài2perplexed; confused
manhài (broq...)disturb; harass
manhài (broq...)disturbance (make...)
manhài manhèpdisturbance
manhài tràilicentious; sensual; lewedness
manhìhnoisy
manhrùahwarts (on toad)
manoh1character; nature