Hrê - English


n


Na-sa-retNasareth
nacset (to...trap or bow)
nah (ta ngìa...ta...)in front of; before
nah dang ngìa cô èhin the future
nahìdaytime
NahumNahum
namsouth
namangnight
namang (ŏi...)night (at...)
nan (ŏi...)destitute
nan nobadly off; hard up
nan xaaffliction; woe; tribulation
nan xa ma cànThe Great Tribulation
nanang cafishing (go...)
nanaplid
nang gòmexpecting
nangeoalone
nangìnhstagnant, stop
naninaim
nanitcrush, squeeze
nanongneck
nanong ĩushirt neck
nanotrub (...back against wall)
nanòh - (ngan: ranòh)shelter; booth
na'ninhjerk, recoil