Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

n


ngŏc bùacsardonyx
ngŏc bùac khoanh tabŏcagate - brown with white stripes
ngŏc gòh bahsardius
ngŏc nget bahchrysolite
ngŏc nget i teo achìh gamchrysoprase - green with black marks
ngŏc poqpearl
ngŏc xenh blùcTurquoise
ngohnod
ngoi baxèmfirst
ngoi nganlook up
ngoiqtile (roof...)
ngôm (diac...)dew
ngòn nganglance at
ngònggoose
ngŏngthousand
ngŏng (bàc...)thousands
ngòng (Batò: clenh)forehead
ngŏng (mòiq jàt...)ten thousand
ngotmarrow
ngrègrowl (...dog, cat, tiger)
ngrohthin (of pregnant pig)
ngu 'nginhBatòshake, wag head ; writhe (of snake)
ngu ngìushake, wag head
ngùi (gòh...)violet, purple
ngùng gàu1bald