Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

n


ngùng gàu2shaven head
ngwaiq1betel nut (mix...)
ngwaiq2betel nut mixer
ngwanuseless; wasteful
ngwenhinfirmity; handicap
ngweoqprovoke
nhac cŏtmove boundary peg
nhaiq muaqdance
nhànaccept
nhàn (jah...)1inherit
nhàn (jah...)2receive; accept
nhangjoss sticks
nhàng (cat...)hamstring
nhàng (plì...)longan (like litchi)
nhang nhuiqtaut, tense
nhanhaiqdefiant (answer back)
nha'nhatstilted, rigid
nhatgrass; weeds
nhèa ùnhwarm (to...oneself)
nhèq (i...i 'neq)in order. (Not disorderly)
nhetneed
nhet (yi...)important
nhet dìq jaqimportant
nhichsoot
nhimsweet