Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

n


nhìnwe (exclusive)
nhin (taneh...)clay
nhinh (...mùh mat)sullen, gloomy
nhinh 'nhŏnwrinkled; shriveled (of skin)
nhiu1Batòcleanse, purge, erase
nhiu2Batòwash
nhòdepend on; on the basis of
nho (long...)grapevine
nhŏcmusic
nhòismoke
nhòi diacsteam
nhomBatòcolor
nhômaluminum
nhòm nhìnmajestic; grand
nhontransfer
nhòngera; period; generation
nhòng rìhlife's period
nhrofathom
nhro (ùh...)unfathomable; unsearchable
nhu hùangfrankincense; balm
nhùa 'nòhlower (to...); let down
Nhùc BôngJapanese
nhumncolor8.3.3.3Color
nhum canhah comadjorange (color)
nhum crôchadjorange (color)