Hrê - English


n


ngè tadreosacrifice (of animal)
ngèafront (in...of)
ngèa 'nàihface (to...)
ngèh (...enh)desire; want; hope
ngèh gòmhope
ngèh ùacdesire; want; hope
ngèpcool
ngèqyellow
ngèq ngèqyellowish
ngêq (con...)calf
ngiacoals
nginh nguang (...adrôi)lead magisterially
ngìa (enh...)front (in...)
ngìa (dang...; dang...èh)future; afterwards
ngocbrain
ngoc ('nheo...)brainwash
ngohnod
ngoi baxèmfirst
ngoi nganlook up
ngoiqtile (roof...)
ngotmarrow
ngo+Agate
ngòexpect
ngòang mùhbridge (of nose)
ngòn nganglance at