Hrê - English


n


ngwenhinfirmity; handicap
ngweoqprovoke
nhac cŏtmove boundary peg
nhaiq muaqdance
nhangjoss sticks
nhang nhuiqtaut, tense
nhanhaiqdefiant (answer back)
nha'nhatstilted, rigid
nhatgrass; weeds
nhànaccept
nhàn (jah...)1inherit
nhàn (jah...)2receive; accept
nhàng (cat...)hamstring
nhàng (plì...)longan (like litchi)
nhetneed
nhet (yi...)important
nhet dìq jaqimportant
nhèa ùnhwarm (to...oneself)
nhèq (i...i 'neq)in order. (Not disorderly)
nhichsoot
nhimsweet
nhin (taneh...)clay
nhinh (...mùh mat)sullen, gloomy
nhinh 'nhŏnwrinkled; shriveled (of skin)
nhiu1Batòcleanse, purge, erase