Hrê - English


n


nhiu2Batòwash
nhìnwe (exclusive)
nho (long...)grapevine
nhomBatòcolor
nhontransfer
nhòdepend on; on the basis of
nhòismoke
nhòi diacsteam
nhòm nhìnmajestic; grand
nhòngera; period; generation
nhòng rìhlife's period
nhômaluminum
nhŏcmusic
nhrofathom
nhro (ùh...)unfathomable; unsearchable
nhu hùangfrankincense; balm
nhumcolor
nhum bahpale
nhum bùacbrown
nhum canhah comadjorange (color)
nhum crôchadjorange (color)
nhum crôch bahlight orange
nhum gamblack
nhum gòhadjred (color)
nhum gòh bahpink; light red