Hrê - English


n


nhum gòh bràpdark red
nhum gòh mahemscarlet
nhum gòh ngùipurple
nhum ngetgreen
nhum nget bahlight green
nhum nget ngaiqdark green
nhum nget wanggreenish yellow
nhum tabŏcwhite
nhum wangyellow
nhum wang bahlight yellow
nhum xenhblue
nhum xenh ngaiqdark blue
nhùa 'nòhlower (to...); let down
Nhùc BôngJapanese
niang khoaqschool year
nilòngnylon
ninhinge
niuthen (only...)
wool
nì (loq...)understand
nìuswell up - body of water
noyou (familiar)
noh 'bòtreduce
noh hangunload cargo
noh màngtaxes (give...)