Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

o


ŏi hloiabide; dwell
ŏi jiangpregnant; conceived (?)
ŏi jiang lìqillegitimate pregnancy
ŏi jrŏacvillages (distance apart)
ŏi mòiq nòistop, stand still
ŏi ralenhnaked (stark...)
ŏi ramo ? Ngan: tajòi 'mòisuddenly
ŏi rìhalive
ŏi thìyoung
ŏi ùh wìamenstrual period
ôi, ãhhey (attention getter)
ôih!dissatisfaction (exclam.)
òiqhey!
ôliuolive
òm1hug ; embrace ; hold in arms
òm2nurture; cover - as chicken for chicks
õmBatòrotten
ònagain, later on
õnstretch
ŏnghusband
ŏng (con...)son-in-law ; bridegroom
òqyes, alright
ôqdrink
ôq jrêutake medicine
oq!okay