Hrê - English


o


ŏi rìhalive
ŏi thìyoung
ŏi ùh wìamenstrual period
ŏnghusband
ŏng (con...)son-in-law ; bridegroom