Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

p


prot (BT); hràtpick
nest
pu (...lam...)leave right away
pù con ngawomb
pù pang pènhspider web; cobweb
pù xùtbeehive
pua1tie (loosely)
pua2S.H.rice (cooked...)
pùagrow dim (of eye sight)
pùc - (Sơn Hà)water (to...) verb
pùh1overgrown land
pùh2rice field (old drỵ)
pùh3straw
pulùchend
pùngpoke, punch; to chisel
pupat (...đen)extinguish (...fire, light)
pupettick, flea
pupi (...gàu)shampoo (to...hair)