Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

p


pan cwaacross, go through
panàcfull (to be satisfied)
panaichopstick (kitchen...)
panàifan (ạ)
panài (long...)rudder
pananwing
panan (...dađeh)excite; pressure into...
pa'nàngerect upright; to stand so. Upright
panarBatòwing
panàtwall
panàt cadrŏng hnemwall, railing on veranda
paneangareca nut, betel 'nùt
pa'nenexcuse
panenhS.H.crossbow
panenh keang kètS.H.bow (long...)
pàng1as far as
pàng2stones (fireplace...)
pang (long…)bar; beam; rafter
pàng aihfrom there...
pàng cô ta èhfrom here on...
pang pènhspider
pangàibother
pangenhprovoke; challenge
pangothungry
pangot hrahfamine; starving