Hrê - English


p


pròngchlorotic leaves (yellow leaves)
prôih (...hnang)lay, bury
pu (...lam...)leave right away
pua1tie (loosely)
pua2S.H.rice (cooked...)
pulùchend
pupat (...đen)extinguish (...fire, light)
pupettick, flea
pupi (...gàu)shampoo (to...hair)
nest
pù con ngawomb
pù pang pènhspider web; cobweb
pù xùtbeehive
pùagrow dim (of eye sight)
pùc - (Sơn Hà)water (to...) verb
pùh1overgrown land
pùh2rice field (old drỵ)
pùh3straw
pùngpoke, punch; to chisel