Hrê - English


a
à
â
b
'b
c
d
đ
e
è
ê
f
g
h
i
ì
j
k
l
m
'm
n
'n
o
ò
ô
ŏ
p
q
r
'r
s
t
u
ù
v
w
'w
x
y
'y
z

r


ra-èutoss and turn (...in night)
ra-ichchoppy, rough (water)
ra-ôpbox (with folding lid)
ra-ôp (ra...)greet (bow w/clasp.hands)
ra-ôp kìnheye glasses case
ra-ua (hmoi...)sob
rabiaqwise
rabòt Batòstorm, typhoon
rabùh (...diac)wave (water)
ra'bù (mat...hrìn)eyes heavy; can't keep eyes open
racscattered
racaih1destructive
racaih2spend lavishly; extravagance
racàtbat
rachàuqrelent
rachùi rachàtuproar
raclapoverlap
racopduplicated
racòmlion
racù (jàn...)common (...people)
radachest
radam (gu...)man (young...)
radàmworn out
radèjar (long-neck chinaware...)
radêbamboo (neohuzeaua)