Hrê - English


r


rôn (...ca acaq)fast, abstain
rôpcover -with wings; protect (a hen)
rôp (caq...)appropriate brazenly
rŏihelephant
rŏng (...tagrùang tagràt)roar - of sea waves
rŏtbuy
rŏt dèch hlàiredeem
rŏt manohbribe
RutòRuth
rù (enh...)behind
rùangrice field (wet...)
rùhwash, launder (...clothes)
rùiexpend
rùi praially two families by marriage promise
rùng raigenerous; liberally
rùparrest
rùp atùngkidnap
rùp bàupromise
rùp bàu (loq...)faithful
rùp tangorape
rùp tìshake hands