Hrê - English


a
à
â
b
'b
c
d
đ
e
è
ê
f
g
h
i
ì
j
k
l
m
'm
n
'n
o
ò
ô
ŏ
p
q
r
'r
s
t
u
ù
v
w
'w
x
y
'y
z

r


radualintel; threshold
rađastutter, stammer
rađachiccough, hiccup
rađahBatòthunder
rađah - (rapet...)loosed, freed - (tongue...)
rađongviolin
rađùh rađoih (ngèh...)anxiously (wait...); eagerly...
raga (hmu...)gravel; small stones
ragài (dìq jaq…)skilled
ragenhtaro
ragiangvery big, large
ragìqlean, thin
ragòang (long...)log spanning river
ragômill; skinny
rahsurplus, left over
rahanhBatòrash; itch
rahech (wang...)crash down - viz. mountain
rahemeight
rahen; tarahenargue
rahenhS.H.rash ; itch
rahènhcrave
rahlàpsnare; trap
rahlèaqfeeble - (of knees)
rahlòngaxle
raho ('ngah...)glisten