Hrê - English


s


Sa-lô-mônSolomon
Sa-ma-riSamaria
Sa-mu-ênSamuel
Sa-mu-ên 1I Samuel
Sa-mu-ên 2II Samuel
Sa'bat (hì...)Sabbath
Satan (can kiac...)Satan
SaulòSaul
sànyard
sechbook
Sech HadròihBible
sech jàiqliterature
sech 'yohnotebook
Seđang (mangai...)Sedang (Ethnic Minority)
setlevel (...contents with hands)
SêphaCephas
si cwanofficer
SiđônSidon
siêclòshekel
SinaiSinai
SiriSyria
sòng1gun, rifle
sòng2paint
sòng canòngcannon
sòng côiqmortar

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >