Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

s


sòng côiqmortar
Sô-phô-niZephaniah
sôqnumber
sôq chohnumber (odd...)
sôq dìq dongtotal
sôq đuinumber (even...)
Sôq JànNumbers
sôq lah axoangdivisor
sôq ma jôq yàngmultiplicand
sôq ma lah axoangdividend
sôq rahremainder
sôq yàngmultiplier
su đoangdivision (soldiers)
sùamilk
sùnggun, rifle
sùq đônapostle

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2