Hrê - English


t


tùc (lìp...)locust
tùh1gore
tùh2insert; thrust
tùh3rush; run fast
tùh padìto mold; to cast (metal)
tùh taiqpursue, follow
tùnvine, climbing plant
tùng làustory - in building
tùq1gather together
tùq2smash; to hammer