Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

u


ùh i ca yònimpolite, rude, insolent
ùh i jò leqnever
ùh jahcan't
ùh khwàiremorseful
ùh 'nidon't know
ùh 'nì nòihpatient
ùh nuinot able
ùh pa-ànghumble, (reputation)
ùh padèchhumble (capability)
ùh patèhhumble, modest (actions)
ùh tablèhpious, virtuous
ùh tinopened, unsealed
ùh tôm tàulack
ùh troq1miss (to...)
ùh troq2wrong, erroneous
ùh wìabad
ùh xaublind
ùh xìn caqfast (due to sadness)
ùh xriuimpure
ùh yùqafraid (not...)
ùh?question marker (yes/no)
ũi (plì...)guava
ùmwinnow (up + down motion)
ùn (ùh dai ... toq leqno confidence in
ùnhfire