Hrê - English


w


wa1***and
wa2attention getter, hey
wa3those, they (two)
wa haqthose, they (two)
wach (ùh...)faugh! Exclamation, disgust
wah1break (glass, chinaware)
wah2break apart
wai (am...)loan
waihspread apart
waih (...trong)elbow one's way...
waiqentreat, prostrate
waiq khànpray
wang1gold
wang2mountain
wang braihsand dune
wang wêdesert, wilderness
wang wotdesolate
waq1in order to
waq2want
waq (loq...)love
wawenharound
end sentence emphasis
wàicatch (something falling)
wài jêqnear
wàuspacious, boundless