Hrê - English


x


xŏt1cease flowing
xŏt2diminish
xralime, betel nut chew
xraih1comb (to...)
xraih2rake (to...)
xraih (long...)rake
xràm (...hla)covered (with leaves)
xràngwear - ring
xrepwind (string, or so. around...)
xretslice, cut
xrêudivine (to...)
xrêu (xreo)shine
xriu (lem...)pure, holy
xrìnhpenetrate
xrìqlead
xroiq (loq ca...)cast a spell
xrong (...hlài)remnant
xroqmorning
xròchead, flower (in...of plant)
xrôn (ùh tôm...)insufficient
xrôpput on - shoes
xrôq (...mung)muzzle
xrŏihearly
xrŏih xroqmorning (early...)
xrŏngspike (bamboo...)