Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

x


xenh1adj1green2blue
xenh2adjblue8.3.3.3Color
xenh bah bahpale - of face
xènh himìarib (front)
xenh ngaiqadjdark blue8.3.3.3Color
xêpinsipid
xèq1afternoon (late...)
xèq2night, evening
xèq côafternoon (this...)
xèq da èhtomorrow afternoon
xèq dadrìchtwilight
xèq hmòi nèhnight before last
xèq nèhlast night
xètefficacious; come true; prophetic
xêt (...hninh)brush (...teeth)
xêt (long...)toothbrush
xia1brush (...teeth)
xia2weaver's shuttle
xìacovered (...secretly)
xìa (brêh...)be cleansed (of leprosy)
xìa mùhstuffeđup nose
ximàngcement
xìnbeg, plead
xinoigeneration ; lineage
xìt (jah...)efficacious; come true; prophetic