Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

x


xotharvest (by pulling w/ hand)
xŏt1cease flowing
xŏt2diminish
xòt ngangaggressive; belligerent
xôxechinheritance; property
xralime, betel nut chew
xraih1comb (to...)
xraih2rake (to...)
xraih (long...)rake
xràm (...hla)covered (with leaves)
xràngwear - ring
xrepwind (string, or so. around...)
xretslice, cut
xrêudivine (to...)
xrêu (xreo)shine
xrìnhpenetrate
xrìqlead
xriu (lem...)pure, holy
xròchead, flower (in...of plant)
xrŏihearly
xrŏih xroqmorning (early...)
xroiq (loq ca...)cast a spell
xrôn (ùh tôm...)insufficient
xrŏngspike (bamboo...)
xrong (...hlài)remnant