Hrê - English


y


yiwìchwake (...of boat)
yoôpreduce; dwindle
YothŏiqIsrael
yòng1rise up
yòng2stand; stand up
yòng anguisit up
yòng enh cùiawaken, get up
yòpunderneath
yòtswing, see-saw (to...)
yôhlong
yôh dêq ta-atoqsquare
yôppush; push ahead...
YôsuêJoshua
yôt yôtcontinually
YôxepJoseph
yŏc1vtakeunspec. comp. formta'miaq yŏc
yŏc2though
yŏc3Batòcloud
yŏc ca...as for...
yŏc caqcorrupt
yŏc thòreceive letter
yŏc yònpolite, honor (verb)
yŏihto take off stove; yank out of oven
yuctake
YuđaJudah