Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

đ


đacthrow away, cast out
đađìu (chìm...)ostrich
đaihandbag, purse
đai dađehswing back and forth
đaiq đôiqcompany
Đaiq HangKorean
đaiq hõcuniversity
đaiq taqcolonel
đaiq wiqcaptain
đam tanehfield; land
ĐamatnDamascus
đanbullet
đan hùang (long...)algum (...tree)
đangworthy
Đa-ni-ênDaniel
đaoqnreligion; doctrine
đaoq 'nùtcult; heresy; false doctrine
đaoq phàcbuđhism
đàpdam
đàp tapŏtbroken up;
đaqkick
đaq 'bànvolley ball
đèh (...bèn...)let's...
đeh (joq i...)naturally
đèh, dèh cheachim... (her... mỵ it...self)