Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

d


daprep1belonging to2of
descend upon
da aumine
da bènours - inclusive
da chôpyours - dual
da ê (tàng...)case (in that...)
da èh hmòidays (several...later)
da haqhis; hers; its
da ìhyours
da nhènours - exclusive
da pìyours inclusive
da-adàngequal; equality
da-adrìnhtogether
dabau (ca...)together
dactrap (deer, pig...)
dàcbran, husk, flour
dàc (...ta ti)go upstream
dadachest
dadêbamboo (thornless...)
dadehmyself, himself, herself
dađehmyself, himself, herself
dadrèoperplexed; disturbed; troubled
dadroang1episode
dadroang2sentence, words
dadroang calahhistory