Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

e


êfriend, darling, love
ê ôifriend
eacBatòcrow
eac reangbluebird
ech (long...)yoke
èhfuture tense marker
êhswell
èh haq1later, in a minute
èh haq2moment (in a...)
èh...èhlest
enh1prep1from2to
enh2vwant
enh cadràidown there
enh clohbehind
enh crŏngback (upper...)
enh dofunny
enh gùngexcept
enh hamdesire (strong...)
enh kenh trongroadside
enh 'nequnderneath
enh ngìafront (in...)
enh 'nhèqadv1over2above
enh pinhbeside
enh rahènhcovet, desire
enh tromin

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >