Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

'


'bacnsilver
'bacsin1doctor2physician
'badìnnscarecrow
'bài mangai hadrahntribunal
'bànnball
'baptemn1baptism2lể rữa tội
'barvto bandage a woundcocahmau
'bàtvstraighten
'bau1neye glasses case
'bau2nlake, pond
'bau3na tool for smoothing or shaping a wood surface
'bau3
'bàu cùnelection
'benh đangnsugar
'benh minbread
'beoleopard
'bèoqvto bait a fishhook
'Bêt-lê-hemnBethlehem
'bêunpanther
'binmarble (ạ)
'bìnbottle
'biaqadva little
'bình plìnhnangel
'blenhn1plowshare2ship rudder
'blêq1nvictory2vovercome, win3adjvictorious
'boncow1.6.1.1Mammal1.6.1Types of animals6.3.1Domesticated animal1.6Animal1.6.1.1.3Hoofed animals