Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

g


gacBatòguard
gagèprotect
gagerjust then, at that moment
gagôqknock (...on door)
gagù (long...)aloe-wood; sandal wood
gahàbreathe through mouth
gahà (hòi...)breath
gahêuyawn
gahiacspit up
gahìttear (clothes)
gahlahhand (bananas)
gahlah prètbananas (hand of...)
gahlòng1bar, bolt - of door, gate
gahlòng2bolt; bar (of door, gate)
gahlòng prètbananas (stalk of...)
gahnàp
gahnàp manoh...cover over
gahuchwhistle
gahùih (...hihèm)sigh
gàih (lech...)scold, reprove
Ga-la-tiGalatia ; Galatians
Ga-li-lêGalilee
gam1black
gam2strong (...flavor)
gam3adjblack8.3.3.3Color8.3.3.3.2Black