Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

m


ma1but, which
ma2we (two exclusive)
Ma laiMalay
ma leq?which...?
màcink
MacwìDevil; Satan
mahãchwhisper
mahaq***but
mahàtasthma
mahẽarough, uneven
mahemblood
mahìsun
mahì bu wìhafternoon (early...)
mahì cadongafternoon
mahì cadòng yamafternoon, (2:00-4:00)
mahì clìhsunset
mahì lohsunrise
mahì mùtsunset
mahì 'ne1high noon
mahì 'ne2noon
mahì 'ne3noon
mahì tôq dêhmid-morning
mahimBatòblood
mahnhotpour off water
mahnhrùahwart