Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

n


nà ; nòthing
nacset (to...trap or bow)
nàcgamble, throw dice
nah (ta ngìa...ta...)in front of; before
nah dang ngìa cô èhin the future
nahìdaytime
NahumNahum
namsouth
namangnight
namang (ŏi...)night (at...)
nan (ŏi...)destitute
nan nobadly off; hard up
nan xaaffliction; woe; tribulation
nan xa ma cànThe Great Tribulation
nanang cafishing (go...)
nanaplid
nang gòmexpecting
nangeoalone
nangìnhstagnant, stop
naninaim
na'ninhjerk, recoil
nanitcrush, squeeze
nanòh - (ngan: ranòh)shelter; booth
nanongneck
nanong ĩushirt neck