Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

o


ôoh...
ô wadear (my...), oh
oacearthworm
oangwasp
oang chèawasp
ocembrace; hug
òc - Batò; ùc: S.H.pour
òc đac - Batò; ùc: S.H.spill out, throw away
òc ta 'yaq - Batò; (ùc: S.H.)empty fish trap
oh1sibling (younger...)
oh2thou, thee, you singular
oh3you (younger)
oh daq1cousin
oh daq2relatives
ŏi1be, live, at
ŏi2continue
ŏi3still
ŏi4stop, stand still
ŏi (...beq)cease! stop! (imperative)
ŏi aiq1peace; safe
ŏi aiq2well, healthy
ŏi dehalone
ŏi enh gòngoutside
ŏi ha'neqbelow
ŏi ha'nhèqabove

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >