Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

w


wa1***and
wa2attention getter, hey
wa3those, they (two)
end sentence emphasis
wa haqthose, they (two)
wach (ùh...)faugh! Exclamation, disgust
wah1break (glass, chinaware)
wah2break apart
wàicatch (something falling)
wai (am...)loan
wài jêqnear
waihspread apart
waih (...trong)elbow one's way...
waiqentreat, prostrate
waiq khànpray
wang1gold
wang2mountain
wang3adjyellow8.3.3.3Color
wang bahadjlight yellow8.3.3.3Color
wang braihsand dune
wang wêdesert, wilderness
wang wotdesolate
waq1in order to
waq2want
waq (loq...)love