Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

x


xadifficult
xa (...hãq)isn't...? doesn't...?
xa (broq...)to bother; make it difficult
xa hòiqsociology
xa lepmiserable; suffer;
xa nanaccident
xa'boBatòvery (of much, many)
xa'bo 'nàngpity, sympathy
xabongbasket (small fish...)
xa'bŏngsoap
xàc1hair
xàc2hair (bodỵ)
xàc ca'brùi ca'braishaggy hair, uncombed...
xàc chìmfeather
xàc cohair (graỵ)
xàc drotgoose bumps
xàc mateyelash
xàc mùmbeard
Xa-cha-riZachariah
Xa-đu-xêSađusee
xahcut apart (meat)
xàiis it? question end. particle
xài (ùh...)no ; not
xai 'mauS.H.pound rice
xalauqinsolent