Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

y


ya (hla...)thatch grass
YacòJames
YacôpJacob
yamcost; use - of money
yàn tùnoun
yàngtime, occurrence
yang (mai...)concubine
yang yaih (lam yêu...)away from (further...)
yàp1limp
yàp2shade
yàp (...ta chac)relaxed, ease (at...)
yaqgrandmother
yaq bocancestors
yaq chigreat-great grandmother
yaq chôgreat-great-great grandmother
yaq cogreat grandmother
yat (dìq jaq...)dangerous
yàu (ca...)whale
yàu (cadoh)wear (hat)
yàu!how...! Exclamatory
yeac (...cađac)demolish, tear down
yepsandal, thong
yêqS.H.small, tiny (very...)
Ye-ri-côJericho
Yê-ru-sa-lemJerusalem