Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

s


Sa'bat (hì...)Sabbath
Sa-lô-mônSolomon
Sa-ma-riSamaria
Sa-mu-ênSamuel
Sa-mu-ên 1I Samuel
Sa-mu-ên 2II Samuel
sànyard
Satan (can kiac...)Satan
SaulòSaul
sechbook
Sech HadròihBible
sech jàiqliterature
sech 'yohnotebook
Seđang (mangai...)Sedang (Ethnic Minority)
SêphaCephas
setlevel (...contents with hands)
si cwanofficer
SiđônSidon
siêclòshekel
SinaiSinai
SiriSyria
register
sòng1gun, rifle
sòng2paint
sòng canòngcannon

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >